Du vil ikke tro hva teknologien gjør med mediebransjen

Skrevet av: Maren S. Helgemo og Silje Margrethe Jørgensen

Dagens mediebransje har mange utfordringer, men også mange spennende muligheter. 9. mai 2016 samlet en flokk girlgeeks og guygeeks seg i det nye bygget til Adresseavisen for å diskutere hvorfor medieteknologi er fremtiden. #GGDMedietech

“På Marienlyst er det en hel etasje med kabler”

Som teknologidirektør i NRK, er Steinar Bjørlykke svært interessert i å utnytte medieteknologiske framskritt til det fulle. Ny teknologi gir nye muligheter både ved innholdsproduksjon og for forbrukerne. Og så tar den mindre plass! Gammel medieteknologi er så plasskrevende at NRK Marienlyst har en hel etasje med kabler (hvor det visstnok også er populært å stikke for å kline…).

Steinar Bjørlykke

Steinar Bjørlykke vifter med en gammel kabelbunt for å illustrere en av fordelene ved IP-teknologi

IP-teknologi er derfor en velsignelse for mediebransjen. – Har du nettverk har du videoinfrastruktur. Vi konsumerer mer og mer medieinnhold gjennom IP-teknologi, men ennå finnes det uutnyttede muligheter. To av Bjørlykkes spørsmål om framtiden er derfor: Hvordan skal vi bruke IP-teknologien framover, og når skal vi få mediedistribusjonen “i skyen”?

Innhold, innhold, innhold

Foruten nye teknologiske muligheter er innhold et av de viktigste stikkordene for mediehusene. – Det er 1440 minutter i et døgn, påpeker Ingeborg Volan. 1440 minutter i døgnet konkurrerer mediehusene om konsumentenes tid, og konkurransen er stor. For med dagens mangfold og overflod av innhold konkurrerer de ikke bare med de andre mediehusene om tiden vår. Kattevideoer på YouTube, GIFer på imgur, Netflix, Instagram, bestemor på Facebook… Ja, du skjønner tegninga.

Optimisme i en utfordrende tid

I statistikken over nordmenns medievaner har papiravisen hatt en jevn nedgang i mange år. Nå har også statistikken for nettavisene begynt å få en nedadgående trend. Likevel er Volan optimistisk! – Teknologien endrer medievanene våre, og gir nye muligheter.

Mange mener de norske avisene gjorde seg selv en stor bjørnetjeneste da de begynte å tilby gratis nettaviser for rundt 20 år siden. Men mens mange fokuserer på at vi lærte at nyheter skal være gratis på nett, påpeker Volan at vi også lærte at internett, det bruker vi til nyheter. Da internett var nytt, spennende og kult visste vi jo ikke så mye om hva vi kunne bruke det til, vi visste bare at vi ville bruke det.

Nå er det nye fortellermåter, som vil sette en ny dagsorden.
– Hva ville vært en god sak i virtual reality, hva vil dere se i 360, spør Ingeborg Volan

Volan

Ingeborg Volan forteller at hun til tross for endringer, er optimistisk

-Nå står vi midt oppi en kjempespagat mellom gammelt og nytt, men vi er ikke fortvilet!

Teknologien endrer medievaner og markedet, og gir nye muligheter. Vi bruker mer og mer tid på mobilen, faktisk sjekker vi telefonen rundt 180 ganger daglig! Roboter overtar annonsesalget, noe som gir stadig mer presise annonser. Visste du forresten at Adresseavisen opprinnelig var et annonsekontor? Det blir stadig enklere å etablere nye tjenester, og vi når publikum på nye måter. En av de heteste teknologiene mediehusene lukter på i dag, er Virtual Reality (perfekt for girl geeks?)

Nyhetsavdelings-journalistene, Camilla Sun Kilnes og Charlotte Østby Sundberg kan fortelle om hvordan utviklingen av medieteknologien har hatt å si for hvordan journalister jobber, og om hvilke nye muligheter som har åpnet seg.

De setter opp livestudio når ulike hendelser skjer, dette kan være f.eks. ekstremvær, når David Bowie dør og andre store hendelser. De har satset på et innendørs livestudio som treffer de behovene de trenger.

– Når vi tror vi trenger et livestudio, så har vi muligheter til å sette det opp veldig, veldig raskt, sier Camilla

Hun forteller videre at de har ulike maler for oppsettet. Flere kan også sende inn informasjon, og stille spørsmål og få svar fra dem.

Brukerinnhold har blitt veldig viktig
Camilla kan fortelle at brukerinnhold har blitt viktig, rett og slett av den grunn at alle går rundt med en mobil. Både video og bilder kan alle som har en mobiltelefon. De jobber med leserreaksjoner eller spørsmål, og det er noe de ofte har i sitt livestudio. De har også muligheter å koble til livestudioet igjennom mobiltelefonen.

Mobilen har blitt et viktig arbeidsverktøy
Charlotte viser deretter et videoklipp fra der Adresseavisen dekket terrorangrepet i Brussel. Sundberg var selv til stede, og tok ivrig mobilen i bruk. Liveopptaket ble tatt opp ved hjelp av Skype, og satt sammen i livestudioet hos Adresseavisen, det samme ble bilder og opptak.

– Den teknologien vi har, gjør det rett og slett kjempe enkelt for oss, sier Charlotte

Charlotte kan videre fortelle om at sosiale medier er kjempe viktig for dem, når det skjer store hendelser i Norge, både for å finne intervjuobjekter og bilder. Hun legger deretter til at sosiale medier gjør det enkelt å komme i kontakt med folk som man ikke ville ha kommet i kontakt med før, med mindre man var på stedet.

IMG_4748

(f. v) Charlotte Østby Sundberg og Camilla Sun Kilnes

Ringve museum i brann
Den dagen Ringve museum sto i brann, hadde de også med seg en som var sertifisert i dronebruk.

– Her kunne vi bruke dronen til å vise omfanget, hvordan Ringe museum skjer ut, hvilke deler av bygget som brant, og disse bildene fikk vi sendt direkte, sier Camilla

Får også merkelige spørsmål
Under et ekstremvær, hadde det kommet inn et spørsmål om hvordan dette kom til å påvirke steketiden på kalkun. Denne personen hadde fått svaret “så lenge du ikke steker den utendørs over åpen flamme, skal det nok gå bra” tilbake.

– Vi prøver  å svare på alt, selv om man innimellom skjønner at leserne bare vil sette oss på en prøve, sier Kilnes

Planlegging er alt
Andre ting Adresseavisen har gjort, er å dekke byvandringen i Trondheim på åtte timer og 9. april hadde de laget en helt ny side for å forklare hva som skjedde i 1940, minutt for minutt.

– Jeg tror det faktisk var en historielærer som brukte siden i en forelesning også, sier Sundberg

For å holde på interessen er planlegging essensielt. Ved byvandringen hadde de lagt ut et program for hvor de ville befinne seg når, og de la også ut saken i små klipp etterpå.

– Når det ikke er noe som skjer i store hendelser som brann, osv, eller saker som er planlagt ekstremt nøye, må vi ha det litt morsomt, sier Kilnes

Adresseavisen har hatt et opplegg som kalles for “fredagsrush”, som er en konkurranse om hvem som f.eks. kommer til Klett først i ulike transportmidler.


On English:
Todays media industry has many challenges, but also many thrilling opportunities. The 9th of May 2016 gathered many girlgeeks and guygeeks in the new building to Adresseavisen to discuss why media technology is the future.  #GGDMedietech

«On Marienlyst there´s a whole floor with cables»
As a technology editor in NRK, is Steinar Bjørlykke extremely interested in utilizing media technological advances to the fullest. New technology creates  many new opportunities in both content production and for consumers. And it uses less space! Old media technology is taking up so much space that NRK Marienlyst has a whole floor with cables ( which apparently also is a  popular place to make out …).

IP-technology is therefore a blessing for the media industry . do you have network do you have video infrastructure. We consume more and more media content through IP-technology, but still there´s untapped possibilites. Two of Bjørlykkes questions about the future, is therefore: how should we use IP-technology in the future, and when should we get the media distribution «in the sky»?

Contents, contents, contents
Besides new technological opportunities is contents one of the most important keywords for media. It is 1440 minutes in the day, says Ingeborg Volan. 1440 minutes in the day the media compete about the consumers time, and the competiton is big. For the current diversity and abundance of content they compete not only with other media houses about our time . Videos about cats on YouTube, GIFs on imgur, Netflix, Instagram, grandma on Facebook… Yeah, you get the point.

Optimism in a hard time
In the statistics over the Norwegians media habits the newspaper have had a steady decline over many years. Now have also the statics for the Online Newspapers started a downward trend. Volan  is nevertheless optimistic. – The technology changes our media habits, and gives new possibilities.

Many believe the Norwegian newspapers gave itself a big disservice when they started to give out free Online Newspapers for about twenty years ago. But while many set focus on that we learned that news should be free online, Volan points out that we also learned that Internet, it is for news. It was the time when Internet was new, interesting and awesome. We didn´t knew so much about what we could use it for, we only knew we wanted to use it.

Now there are new narrator ways , which will set a new agenda.
– What would been a good case in virtual reality, what do you want to see iin 360, asks Ingeborg Volan

Technology changes our media habits and the market, and gives new possibilities. We use more and more time on our phones, in fact we check our phones about 180 times a day! Robots take over the advertising, giving increasingly precise ads. Did you know that Adresseavisen originally was an advertising office? It is becoming easier to establish new services, and we reach the audience in completely new ways. One of the hottest technologies media houses is interested in, is today Virtual Reality (perfect for girl geeks?).

The news-journalists, Camilla Sun Kilnes and Charlotte Østby Sandberg tells about what the development of the media technology have done for how journalists work, and about the new possibilities that have opened.

They are setting up a live-studio when different events happen, this could for example be extreme-weather, when David Bowie died, and other big events. They have invested in a live-studio indoors, that satisfied their need.

– When we need a live studio, we then have possibilities to set it up quickly, says Camilla

She then continues with saying that they have different templates for the layout. Others may send in information, and ask questions and get answers from them.

User content has become very important
Camilla says that user content has become very important, simply because that everyone walks around with a cellphone. Everyone that has a cellphone knows both video and pictures. They works with the readers reactions or questions, and that is something they often have in their live studio .They also have possibilities to connect to the live studio through their cellphones.

The cellphone has become an important tool at work
Charlotte then shows a videoclip from where Adresseavisen had covered the terror attack in Brussel. Sundberg, who were at the location, eagerly took up her phone. They recorded with Skype, and they put together the clips in the live studio at Adresseavisen, the same with pictures.

-The technology that we have, makes it simply a lot easier for us, says Charlotte

Charlotte can tell further that social media is very important for them, when big things happen in Norway, both to find people to interview and pictures. She adds that social media makes it simple to get in contact with people they would not come in contact with before, unless they were at the place it happened.

Ringe museum in fire
The day Ringve museum was in fire, they also had one who was certified in the use of drones.

– This day we could use the drone to show the scope of the fire, and how Ringve museum looks like, which parts of the building who was in fire, and this pictures we could send direct, says Camilla

Do also get weird questions 
During an extreme-weather, had it been a question about how this would affect the cooking of a turkey. This person had then got the answer «as long as you don´t cook it outside over open fire, it will be fine».

– We try to answer on everything, even though we understand that the readers just want to test ut, says Kilnes

Planning is everything
Other things Adresseavisen has done is to cover the city walk in Trondheim in eight hours and the 9th of April they had made a whole new page to explain what happened in 1940, minute by minute.

I believe there was a history teacher who used the site in a lecture, to, says Sundberg

To keep people interested is planning alfa and omega. By the touring, they had laid out a program for where they would be when, and they also laid the case on the Internet in small clips afterwards.

– When there isn´t something that happens, like fire, etc., or cases that are planned extremely carefully, we need to have some fun, says Kilnes

Adresseavisen has had a program called «Friday Rush», which is a competition about who came to f.e. Klett first, all in different transportion.